Profile

Personal Profile

Website: -

About me: การรีไซเคิล คือ การเปลี่ยนสิ่งที่อาจจะถูกทิ้ง ,ถูกลืม, ผ่านมาแล้ว , เลิกใช้ หรือไม่เป็นที่้่ต้องการ ให้กลายเป็น วัตถุดิบในการผลิตใหม่ หวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนอ่านบ้างนะคับ